Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Piqué (ID: 152729) FIFA 19 2019. 8. 15.

Gerard Piqué Bernabéu CB 나이 31 (1987. 2. 2.) 6'4" 187lbs
88 전체 순위 
88 잠재력 
Value  €40M
Wage  €285K
 • 오른쪽
 • 4
 • 3
 • 2
 • 상/ 중간
 • Normal
 • Yes
 • €82M
 
 • FC Barcelona
 • 86
 • RCB
 • 3
 • 2008. 7. 1.
 • 2022

Rankings

게임플레이 - 공격
 • 57 크로스
 • 65 결정력
 • 85 헤딩 정확도
 • 83 짧은 패스
 • 57 발리 슛
기술
 • 63 드리블
 • 58 커브
 • 43 프리킥 정확도
 • 81 긴 패스
 • 82 볼컨트롤
기동력
 • 54 가속
 • 63 질주 속도
 • 58 민첩성
 • 86 반응력
 • 36 균형 감각
 • 62 슈팅력
 • 74 점프
 • 67 체력
 • 85
 • 51 중거리슛
정신력
 • 76 공격성
 • 89 차단력
 • 64 위치 선정
 • 70 시야
 • 69 페널티킥
 • 89 Composure
수비
 • 91 대인방어
 • 87 스탠딩 태클
 • 85 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 10 GK 몸 날리기
 • 11 GK 핸들링
 • 14 GK 킥력
 • 15 GK 위치 선정
 • 8 GK 반사신경
Curve

Comments