Fabio Quagliarella (ID: 159261) FIFA 21 2020年10月16日

ST 37y.o. (1983年1月31日) 5'11" 174lbs
80
整體能力
80
潛力
€7M
Value
€20K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €9.9M
森多利亞
 • 74
 • LS
 • 27
 • 2016年7月1日
 • 2021
進攻
 • 66 橫傳
 • 84 終結能力
 • 69 頭槌準確度
 • 79 短傳能力
 • 85 凌空抽射
技能
 • 79 盤球
 • 78 曲線
 • 77 自由球準確率
 • 73 長傳
 • 84 控球
動作
 • 62 加速值
 • 65 衝刺速度
 • 70 敏捷性
 • 83 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 87 射門力道
 • 67 彈跳
 • 62 體力
 • 71 力量
 • 87 遠射
心理質素
 • 44 積極性
 • 26 攔截
 • 87 走位
 • 77 視野
 • 85 十二碼
 • 80 沉著
防守
 • 35 Defensive Awareness
 • 21 攔截
 • 15 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 4 守門員走位能力
 • 4 守門員反應能力
特性
 • 領導能力
 • 精準射門
 • 長傳球員
 • 長射球員
 • 外腳背射門
真實實力
 
LS
80+0
ST
80+0
RS
80+0
 
LW
78+0
LF
81+-1
CF
81+-1
RF
81+-1
RW
78+0
 
LAM
80+0
CAM
80+0
RAM
80+0
 
LM
76+2
LCM
73+2
CM
73+2
RCM
73+2
RM
76+2
LWB
54+2
LDM
54+2
CDM
54+2
RDM
54+2
RWB
54+2
LB
50+2
LCB
45+2
CB
45+2
RCB
45+2
RB
50+2
 
 
GK
14+2
 
 
 • CF
 • 81
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.