Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Sokratis Papastathopoulos (ID: 172879) FIFA 20 2020. 2. 13.

CB 31y.o. (1988. 6. 9.) 6'1" 187lbs
82
전체 순위
82
잠재력
€16.5M
€93K
게임플레이 - 공격
 • 47 크로스
 • 44 결정력
 • 84 헤딩 정확도
 • 65 짧은 패스
 • 46 발리 슛
기술
 • 58 드리블
 • 29 커브
 • 35 프리킥 정확도
 • 54 긴 패스
 • 60 볼컨트롤
기동력
 • 68 가속
 • 77 질주 속도
 • 54 민첩성
 • 78 반응력
 • 64 균형 감각
 • 77 슈팅력
 • 84 점프
 • 69 체력
 • 87
 • 48 중거리슛
정신력
 • 88 공격성
 • 76 차단력
 • 49 위치 선정
 • 45 시야
 • 24 페널티킥
 • 77 침착
수비
 • 80 방어인식
 • 81 스탠딩 태클
 • 81 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 6 GK 몸 날리기
 • 8 GK 핸들링
 • 5 GK 킥력
 • 12 GK 위치 선정
 • 5 GK 반사신경
특성
 • 견고한 선수
Arsenal
 • 80
 • RCB
 • 5
 • 2018. 7. 2.
 • 2021
프로필
 • 오른쪽
 • 2
 • 2
 • 3
 • 중간/ 상
 • 보통(185+)
 • €31.4M
 • #힘
비슷한플레이어
코멘트
Best
 • CB
 • 80
실제전체등급
ST
63+3
RS
63+3
 
CF
60+0
RF
60+0
RW
58+0
CAM
57+3
RAM
57+3
 
CM
60+3
RCM
60+3
RM
59+3
CDM
71+3
RDM
71+3
RWB
70+3
CB
80+2
RCB
80+2
RB
73+3
GK
15+3
 
 

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.