Neil Taylor

LB 31y.o. (1989年2月7日) 5'9" 165lbs
69
整體能力
69
潛力
€1M
Value
€22K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 中等/ 高
 • 一般
 • €1.9M
 • 173735
專長
阿士東維拉
 • 76
 • 後備
 • 3
 • 2017年1月31日
 • 2021
PAC
 • 67 加速值
 • 63 衝刺速度
SHO
 • 60 走位
 • 30 終結能力
 • 46 射門力道
 • 47 遠射
 • 35 凌空抽射
 • 44 十二碼
PAS
 • 64 視野
 • 65 橫傳
 • 34 自由球準確率
 • 69 短傳能力
 • 67 長傳
 • 69 曲線
DRI
 • 69 敏捷性
 • 79 平衡
 • 66 反應能力
 • 70 控球
 • 67 盤球
 • 67 沉著
DEF
 • 67 攔截
 • 61 頭槌準確度
 • 72 Defensive Awareness
 • 68 攔截
 • 69 滑剷
PHY
 • 76 彈跳
 • 67 體力
 • 62 力量
 • 66 積極性
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 16 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 16 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
真實實力
 
LS
55+2
ST
55+2
RS
55+2
 
LW
62+0
LF
60+0
CF
60+0
RF
60+0
RW
62+0
 
LAM
63+2
CAM
63+2
RAM
63+2
 
LM
64+2
LCM
65+2
CM
65+2
RCM
65+2
RM
64+2
LWB
68+1
LDM
68+1
CDM
68+1
RDM
68+1
RWB
68+1
LB
67+2
LCB
67+2
CB
67+2
RCB
67+2
RB
67+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • LB
 • 69
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.