L. Piszczek

Łukasz Piszczek (ID: 173771) FIFA 17 2017年2月22日

RB CB 31y.o. (1985年6月3日) 6'0" 172lbs
83 +1
整體能力
83 +1
潛力
€14.5M
Value
€70K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
多蒙特
 • 82
 • RM
 • 26
 • 2010年7月1日
 • 2018
波蘭
 • 79
 • RB
 • 20
進攻
 • 85+2 橫傳
 • 65+2 終結能力
 • 74 頭槌準確度
 • 77+1 短傳能力
 • 67+1 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 76+3 曲線
 • 47 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 76 控球
動作
 • 75 加速值
 • 81 衝刺速度
 • 67 敏捷性
 • 81+1 反應能力
 • 67 平衡
力道
 • 77+1 射門力道
 • 76 彈跳
 • 79 體力
 • 79 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 83 積極性
 • 82 攔截
 • 73+1 走位
 • 71+1 視野
 • 65 十二碼
 • 79 沉著
防守
 • 79 盯人
 • 84 攔截
 • 84 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 有團隊精神
真實實力
 
LS
74+2
ST
74+2
RS
74+2
 
LW
75+1
LF
74+1
CF
74+1
RF
74+1
RW
75+1
 
LAM
74+2
CAM
74+2
RAM
74+2
 
LM
76+2
LCM
75+2
CM
75+2
RCM
75+2
RM
76+2
LWB
81+2
LDM
79+2
CDM
79+2
RDM
79+2
RWB
81+2
LB
81+2
LCB
80+2
CB
80+2
RCB
80+2
RB
81+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • RB
 • 81
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.