Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Kévin Gameiro (ID: 176600) FIFA 20 2020. 9. 17.

ST 32y.o. (1987. 5. 9.) 5'8" 154lbs
80
전체 순위
80
잠재력
€12M
€45K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 3
 • 3
 • 중간/ 중간
 • 보통(170-185)
 • €25.2M
특산품
Valencia CF
 • 81
 • SUB
 • 9
 • 2018. 8. 13.
 • 2021
게임플레이 - 공격
 • 69 크로스
 • 80 결정력
 • 67 헤딩 정확도
 • 79 짧은 패스
 • 78 발리 슛
기술
 • 74 드리블
 • 74 커브
 • 70 프리킥 정확도
 • 69 긴 패스
 • 76 볼컨트롤
기동력
 • 87 가속
 • 84 질주 속도
 • 79 민첩성
 • 79 반응력
 • 76 균형 감각
 • 82 슈팅력
 • 84 점프
 • 71 체력
 • 64
 • 73 중거리슛
정신력
 • 66 공격성
 • 38 차단력
 • 83 위치 선정
 • 75 시야
 • 81 페널티킥
 • 80 침착
수비
 • 50 방어인식
 • 33 스탠딩 태클
 • 39 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 6 GK 몸 날리기
 • 10 GK 핸들링
 • 8 GK 킥력
 • 8 GK 위치 선정
 • 6 GK 반사신경
특성
 • 감아 차기
실제전체등급
 
LS
78+2
ST
78+2
RS
78+2
 
LW
78+0
LF
78+0
CF
78+0
RF
78+0
RW
78+0
 
LAM
78+2
CAM
78+2
RAM
78+2
 
LM
77+3
LCM
72+3
CM
72+3
RCM
72+3
RM
77+3
LWB
62+3
LDM
60+3
CDM
60+3
RDM
60+3
RWB
62+3
LB
60+3
LCB
54+3
CB
54+3
RCB
54+3
RB
60+3
 
 
GK
15+3
 
 
 • ST
 • 80
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.