Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Juan Manuel Mata García (ID: 178088) FIFA 20 2019. 12. 14.

CAM RM 31y.o. (1988. 4. 28.) 5'7" 139lbs
81
전체 순위
81
잠재력
€15.5M
€120K
프로필
 • 왼쪽
 • 3
 • 4
 • 3
 • 중간/ 중간
 • 야윈(170-)
 • €29.5M
Manchester United
 • 81
 • SUB
 • 8
 • 2014. 1. 25.
 • 2021
게임플레이 - 공격
 • 82 크로스
 • 74 결정력
 • 56 헤딩 정확도
 • 84 짧은 패스
 • 71 발리 슛
기술
 • 81 드리블
 • 85 커브
 • 86 프리킥 정확도
 • 80 긴 패스
 • 86 볼컨트롤
기동력
 • 66 가속
 • 58 질주 속도
 • 79 민첩성
 • 83 반응력
 • 89 균형 감각
 • 74 슈팅력
 • 61 점프
 • 68 체력
 • 34
 • 70 중거리슛
정신력
 • 50 공격성
 • 39 차단력
 • 80 위치 선정
 • 84 시야
 • 80 페널티킥
 • 87 침착
수비
 • 38 방어인식
 • 31 스탠딩 태클
 • 21 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 9 GK 몸 날리기
 • 10 GK 핸들링
 • 14 GK 킥력
 • 5 GK 위치 선정
 • 8 GK 반사신경
특성
 • 견고한 선수
 • 피네스 샷
 • 플레이메이커
 • 팀 플래이어
실제전체등급
 
LS
73+3
ST
73+3
RS
73+3
 
LW
79+0
LF
78+0
CF
78+0
RF
78+0
RW
79+0
 
LAM
80+1
CAM
80+1
RAM
80+1
 
LM
79+2
LCM
77+3
CM
77+3
RCM
77+3
RM
79+2
LWB
60+3
LDM
59+3
CDM
59+3
RDM
59+3
RWB
60+3
LB
55+3
LCB
45+3
CB
45+3
RCB
45+3
RB
55+3
 
 
GK
17+3
 
 
 • CAM
 • 80
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.