Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

David Luiz Moreira Marinho (ID: 179944) FIFA 20 2020. 2. 13.

CB 32y.o. (1987. 4. 22.) 6'2" 190lbs
82
전체 순위
82
잠재력
€14M
€93K
프로필
 • 오른쪽
 • 3
 • 3
 • 4
 • 중간/ 중간
 • 보통(185+)
 • €26.6M
특산품
Arsenal
 • 80
 • LCB
 • 23
 • 2019. 8. 8.
 • 2021
게임플레이 - 공격
 • 68 크로스
 • 55 결정력
 • 81 헤딩 정확도
 • 77 짧은 패스
 • 63 발리 슛
기술
 • 68 드리블
 • 70 커브
 • 72 프리킥 정확도
 • 83 긴 패스
 • 79 볼컨트롤
기동력
 • 63 가속
 • 64 질주 속도
 • 66 민첩성
 • 77 반응력
 • 56 균형 감각
 • 81 슈팅력
 • 78 점프
 • 71 체력
 • 79
 • 72 중거리슛
정신력
 • 86 공격성
 • 82 차단력
 • 54 위치 선정
 • 71 시야
 • 75 페널티킥
 • 75 침착
수비
 • 78 방어인식
 • 82 스탠딩 태클
 • 80 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 11 GK 몸 날리기
 • 12 GK 핸들링
 • 10 GK 킥력
 • 7 GK 위치 선정
 • 14 GK 반사신경
특성
 • 파워 프리킥
 • 롱 패스
 • 장거리 샷
 • CB
 • 80
실제전체등급
ST
69+3
RS
69+3
 
CF
69+0
RF
69+0
RW
68+0
CAM
70+3
RAM
70+3
 
CM
75+3
RCM
75+3
RM
70+3
CDM
79+3
RDM
79+3
RWB
75+3
CB
80+2
RCB
80+2
RB
76+3
GK
18+3
 
 
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.