長谷 部誠 (ID: 181098) FIFA 13 2013年3月28日

RM CDM RB CM 28y.o. (1984年1月18日) 5'11" 159lbs
75
整體能力
75
潛力
€2.3M
Value
€9K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 精實
專長
禾夫斯堡
 • 76
 • 後備
 • 13
 • 2008年1月1日
 • 2014
進攻
 • 79 橫傳
 • 44 終結能力
 • 62 頭槌準確度
 • 76 短傳能力
 • 56 凌空抽射
技能
 • 69 盤球
 • 70 曲線
 • 60 自由球準確率
 • 75 長傳
 • 76 控球
動作
 • 69 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 74 敏捷性
 • 76 反應能力
 • 72 平衡
力道
 • 64 射門力道
 • 74 彈跳
 • 83 體力
 • 67 力量
 • 52 遠射
心理質素
 • 71 積極性
 • 72 攔截
 • 69 走位
 • 74 視野
 • 48 十二碼
防守
 • 69 盯人
 • 73 攔截
 • 75 滑剷
守門能力
 • 9 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 8 守門員反應能力
特性
 • 擅長斜角橫傳球員
真實實力
 
LS
63+0
ST
63+0
RS
63+0
 
LW
72+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
72+0
 
LAM
70+0
CAM
70+0
RAM
70+0
 
LM
75+0
LCM
73+0
CM
73+0
RCM
73+0
RM
75+0
LWB
75+0
LDM
74+0
CDM
74+0
RDM
74+0
RWB
75+0
LB
74+0
LCB
71+0
CB
71+0
RCB
71+0
RB
74+0
 
 
GK
14+0
 
 
 • RM
 • 75
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.