Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Nicolai Müller (ID: 183871) FIFA 14 2014年8月8日

RM ST LM CM 25y.o. (1987年9月25日) 5'8" 146lbs
77
整體能力
80
潛力
€4.7M
Value
€35K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
緬恩斯
 • 73
 • RM
 • 27
 • 2011年7月1日
 • 2015
進攻
 • 67 橫傳
 • 77 終結能力
 • 55 頭槌準確度
 • 75 短傳能力
 • 68 凌空抽射
技能
 • 81 盤球
 • 62 曲線
 • 60 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 80 控球
動作
 • 89 加速值
 • 87 衝刺速度
 • 87 敏捷性
 • 80 反應能力
 • 86 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 78 彈跳
 • 79 體力
 • 59 力量
 • 65 遠射
心理質素
 • 67 積極性
 • 57 攔截
 • 78 走位
 • 76 視野
 • 72 十二碼
防守
 • 37 盯人
 • 56 攔截
 • 36 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 15 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 高速盤球員
 • 高吊球
真實實力
 
LS
75+0
ST
75+0
RS
75+0
 
LW
78+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
78+0
 
LAM
78+0
CAM
78+0
RAM
78+0
 
LM
77+0
LCM
73+0
CM
73+0
RCM
73+0
RM
77+0
LWB
65+0
LDM
66+0
CDM
66+0
RDM
66+0
RWB
65+0
LB
61+0
LCB
56+0
CB
56+0
RCB
56+0
RB
61+0
 
 
GK
14+0
 
 
 • CAM
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.