Wojciech Szczęsny

GK 21y.o. (1990年4月18日) 6'5" 185lbs
80 +1
整體能力
86 +2
潛力
€14M
Value
€80K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • 186153
專長
波蘭
 • 76
 • GK
 • 1
阿仙奴
 • 81
 • GK
 • 13
 • 2007年1月1日
 • 2015
進攻
 • 11 橫傳
 • 11 終結能力
 • 15 頭槌準確度
 • 31 短傳能力
 • 13 凌空抽射
技能
 • 10 盤球
 • 15 曲線
 • 13 自由球準確率
 • 35 長傳
 • 21 控球
動作
 • 50 加速值
 • 40 衝刺速度
 • 55 敏捷性
 • 81+1 反應能力
 • 46 平衡
力道
 • 34 射門力道
 • 38-37 彈跳
 • 38 體力
 • 61 力量
 • 13 遠射
心理質素
 • 65 積極性
 • 14 攔截
 • 13 走位
 • 11 視野
 • 22 十二碼
防守
 • 10 盯人
 • 12 攔截
 • 11 滑剷
守門能力
 • 83+1 守門員飛身撲救
 • 79 守門員接球能力
 • 69+1 守門員踢球能力
 • 74 守門員走位能力
 • 84+1 守門員反應能力
真實實力
 
LS
26+0
ST
26+0
RS
26+0
 
LW
25+0
LF
26+0
CF
26+0
RF
26+0
RW
25+0
 
LAM
26+0
CAM
26+0
RAM
26+0
 
LM
27+0
LCM
26+0
CM
26+0
RCM
26+0
RM
27+0
LWB
24+0
LDM
31+0
CDM
31+0
RDM
31+0
RWB
24+0
LB
25+0
LCB
27+0
CB
27+0
RCB
27+0
RB
25+0
 
 
GK
80+0
 
 
 • GK
 • 80
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.