Alex Sandro Lobo Silva

LWB 18y.o. (1991年1月26日) 5'10" 172lbs
66 +4
整體能力
73
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • N/A/ N/A
 • 191043
專長
帕拉尼恩斯
 • 69
 • 替補
 • 21
 • 2007
進攻
 • 64 橫傳
 • 39 終結能力
 • 42 頭槌準確度
 • 66+5 短傳能力
技能
 • 67+8 盤球
 • 44 自由球準確率
 • 63+5 長傳
 • 66+6 控球
動作
 • 78+6 加速值
 • 79+5 衝刺速度
 • 72+4 反應能力
力道
 • 67+15 射門力道
 • 76+7 體力
 • 69 力量
 • 58+10 遠射
心理質素
 • 68+2 積極性
 • 64+20 攔截
 • 62+10 走位
 • 67+5 十二碼
防守
 • 64+1 盯人
 • 66+5 攔截
守門能力
 • 7 守門員飛身撲救
 • 22 守門員接球能力
 • 63+5 守門員踢球能力
 • 22 守門員走位能力
 • 22 守門員反應能力
真實實力
 
LS
62+0
ST
62+0
RS
62+0
 
LW
68+0
LF
62+0
CF
62+0
RF
62+0
RW
68+0
 
LAM
65+0
CAM
65+0
RAM
65+0
 
LM
68+0
LCM
68+0
CM
68+0
RCM
68+0
RM
68+0
LWB
68+0
LDM
66+0
CDM
66+0
RDM
66+0
RWB
68+0
LB
65+0
LCB
62+0
CB
62+0
RCB
62+0
RB
65+0
 
 
GK
24+0
 
 
 • CF
 • 68
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.