Idrissa Gana Gueye

CDM CM 30y.o. (1989年9月26日) 5'9" 146lbs
84
整體能力
84
潛力
€35.5M
Value
€105K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中等/ 高
 • 精實
 • €65.7M
 • 193474
專長
巴黎聖日耳門
 • 83
 • RCM
 • 27
 • 2019年7月30日
 • 2023
進攻
 • 60 橫傳
 • 53 終結能力
 • 69 頭槌準確度
 • 81 短傳能力
 • 32 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 49 曲線
 • 61 自由球準確率
 • 77 長傳
 • 79 控球
動作
 • 70 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 81 敏捷性
 • 83 反應能力
 • 81 平衡
力道
 • 80 射門力道
 • 89 彈跳
 • 91 體力
 • 69 力量
 • 66 遠射
心理質素
 • 86 積極性
 • 89 攔截
 • 69 走位
 • 68 視野
 • 54 十二碼
 • 83 沉著
防守
 • 84 Defensive Awareness
 • 90 攔截
 • 83 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
真實實力
 
LS
70+2
ST
70+2
RS
70+2
 
LW
71+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
71+0
 
LAM
74+2
CAM
74+2
RAM
74+2
 
LM
73+2
LCM
78+2
CM
78+2
RCM
78+2
RM
73+2
LWB
80+2
LDM
83+1
CDM
83+1
RDM
83+1
RWB
80+2
LB
81+2
LCB
82+2
CB
82+2
RCB
82+2
RB
81+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CDM
 • 84
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.