Lucas Pérez Martínez (ID: 199354) FIFA 14 2013年12月13日

RM LM ST CAM 24y.o. (1988年9月10日) 5'11" 172lbs
73
整體能力
75
潛力
€2.2M
Value
€25K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 4
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
PAOK沙朗歷基
 • 73
 • RM
 • 10
 • 2013年7月19日
 • 2016
進攻
 • 69 橫傳
 • 70 終結能力
 • 55 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 70 凌空抽射
技能
 • 77 盤球
 • 79 曲線
 • 82 自由球準確率
 • 70 長傳
 • 74 控球
動作
 • 75 加速值
 • 80 衝刺速度
 • 74 敏捷性
 • 71 反應能力
 • 75 平衡
力道
 • 75 射門力道
 • 63 彈跳
 • 72 體力
 • 64 力量
 • 69 遠射
心理質素
 • 70 積極性
 • 37 攔截
 • 68 走位
 • 74 視野
 • 71 十二碼
防守
 • 23 盯人
 • 23 攔截
 • 25 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
真實實力
 
LS
70+0
ST
70+0
RS
70+0
 
LW
73+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
73+0
 
LAM
73+0
CAM
73+0
RAM
73+0
 
LM
73+0
LCM
67+0
CM
67+0
RCM
67+0
RM
73+0
LWB
55+0
LDM
57+0
CDM
57+0
RDM
57+0
RWB
55+0
LB
50+0
LCB
45+0
CB
45+0
RCB
45+0
RB
50+0
 
 
GK
13+0
 
 
 • RM
 • 73
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.