Cristian Tello Herrera (ID: 200315) FIFA 21 2020年10月16日

LM RM 28y.o. (1991年8月19日) 5'10" 143lbs
78
整體能力
78
潛力
€14M
Value
€27K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €22.1M
專長
貝迪斯
 • 78
 • 後備
 • 11
 • 2017年7月1日
 • 2022
進攻
 • 75 橫傳
 • 69 終結能力
 • 47 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 75 凌空抽射
技能
 • 81 盤球
 • 82 曲線
 • 77 自由球準確率
 • 70 長傳
 • 78 控球
動作
 • 88 加速值
 • 90 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 73 反應能力
 • 80 平衡
力道
 • 79 射門力道
 • 71 彈跳
 • 70 體力
 • 61 力量
 • 69 遠射
心理質素
 • 48 積極性
 • 39 攔截
 • 76 走位
 • 71 視野
 • 56 十二碼
 • 71 沉著
防守
 • 55 Defensive Awareness
 • 49 攔截
 • 42 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 長射球員
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
73+2
ST
73+2
RS
73+2
 
LW
77+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
77+0
 
LAM
76+2
CAM
76+2
RAM
76+2
 
LM
77+1
LCM
71+2
CM
71+2
RCM
71+2
RM
77+1
LWB
65+2
LDM
61+2
CDM
61+2
RDM
61+2
RWB
65+2
LB
62+2
LCB
54+2
CB
54+2
RCB
54+2
RB
62+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • LM
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.