Cristian Tello Herrera (ID: 200315) FIFA 13 2013年8月30日

LW RW CF ST 20y.o. (1991年8月19日) 5'10" 143lbs
78
整體能力
82
潛力
€9M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
巴塞隆拿
 • 85
 • 後備
 • 37
 • 2012年1月1日
 • 2016
進攻
 • 68 橫傳
 • 78 終結能力
 • 46 頭槌準確度
 • 70 短傳能力
 • 57 凌空抽射
技能
 • 84 盤球
 • 72 曲線
 • 54 自由球準確率
 • 57 長傳
 • 83 控球
動作
 • 91 加速值
 • 90 衝刺速度
 • 85 敏捷性
 • 77 反應能力
 • 73 平衡
力道
 • 81 射門力道
 • 71 彈跳
 • 76 體力
 • 56 力量
 • 71 遠射
心理質素
 • 47 積極性
 • 25 攔截
 • 74 走位
 • 63 視野
 • 68 十二碼
防守
 • 26 盯人
 • 20 攔截
 • 18 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
特性
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
74+0
ST
74+0
RS
74+0
 
LW
78+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
78+0
 
LAM
76+0
CAM
76+0
RAM
76+0
 
LM
75+0
LCM
65+0
CM
65+0
RCM
65+0
RM
75+0
LWB
55+0
LDM
53+0
CDM
53+0
RDM
53+0
RWB
55+0
LB
47+0
LCB
40+0
CB
40+0
RCB
40+0
RB
47+0
 
 
GK
15+0
 
 
 • LW
 • 78
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.