Álvaro Borja Morata Martín

ST 27y.o. (1992. 10. 23.) 6'3" 185lbs
82
전체 순위
82
잠재력
€33M
€74K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 3
 • 3
 • 상/ 상
 • 보통(185+)
 • 201153
특산품
Juventus
 • 83
 • SUB
 • 9
 • Atlético Madrid
 • 2021. 6. 30.
Spain
 • 83
 • ST
 • 7
게임플레이 - 공격
 • 73 크로스
 • 83 결정력
 • 86 헤딩 정확도
 • 78 짧은 패스
 • 80 발리 슛
기술
 • 83 드리블
 • 76 커브
 • 44 프리킥 정확도
 • 51 긴 패스
 • 83 볼컨트롤
기동력
 • 75 가속
 • 84 질주 속도
 • 72 민첩성
 • 80 반응력
 • 63 균형 감각
 • 80 슈팅력
 • 84 점프
 • 77 체력
 • 80
 • 72 중거리슛
정신력
 • 69 공격성
 • 24 차단력
 • 85 위치 선정
 • 76 시야
 • 75 페널티킥
 • 79 침착
수비
 • 37 방어인식
 • 14 스탠딩 태클
 • 20 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 4 GK 몸 날리기
 • 5 GK 핸들링
 • 4 GK 킥력
 • 4 GK 위치 선정
 • 5 GK 반사신경
특성
 • 스피드 드리블러(CPU AI)
실제전체등급
 
LS
82+0
ST
82+0
RS
82+0
 
LW
80+0
LF
81+0
CF
81+0
RF
81+0
RW
80+0
 
LAM
79+3
CAM
79+3
RAM
79+3
 
LM
79+3
LCM
70+3
CM
70+3
RCM
70+3
RM
79+3
LWB
57+3
LDM
54+3
CDM
54+3
RDM
54+3
RWB
57+3
LB
54+3
LCB
50+3
CB
50+3
RCB
50+3
RB
54+3
 
 
GK
13+3
 
 
 • ST
 • 82
비슷한플레이어

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.