Jesús Alonso Escoboza Lugo

LB LM RM 26y.o. (1993年1月22日) 5'7" 154lbs
69
整體能力
70
潛力
€1.1M
Value
€21K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 一般
 • €2M
 • 204652
專長
CF阿美利加
 • 73
 • 後備
 • 8
 • 2019年12月29日
 • 2023
進攻
 • 74 橫傳
 • 63 終結能力
 • 54 頭槌準確度
 • 72 短傳能力
 • 68 凌空抽射
技能
 • 72 盤球
 • 72 曲線
 • 67 自由球準確率
 • 65 長傳
 • 70 控球
動作
 • 75 加速值
 • 76 衝刺速度
 • 77 敏捷性
 • 70 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 70 射門力道
 • 72 彈跳
 • 75 體力
 • 66 力量
 • 66 遠射
心理質素
 • 56 積極性
 • 60 攔截
 • 57 走位
 • 66 視野
 • 63 十二碼
 • 62 沉著
防守
 • 59 Defensive Awareness
 • 69 攔截
 • 65 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 13 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
66+2
ST
66+2
RS
66+2
 
LW
70+0
LF
68+0
CF
68+0
RF
68+0
RW
70+0
 
LAM
69+1
CAM
69+1
RAM
69+1
 
LM
70+0
LCM
68+2
CM
68+2
RCM
68+2
RM
70+0
LWB
69+1
LDM
66+2
CDM
66+2
RDM
66+2
RWB
69+1
LB
68+2
LCB
64+2
CB
64+2
RCB
64+2
RB
68+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • LM
 • 70
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.