Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Joël Veltman (ID: 208004) FIFA 20 2020. 7. 8.

CB RB 27y.o. (1992. 1. 15.) 6'0" 165lbs
79
전체 순위
80
잠재력
€12.5M
€22K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 2
 • 2
 • 중간/ 중간
 • 보통(170-185)
 • No
 • €18.4M
특산품
Ajax
 • 80
 • RES
 • 3
 • 2012. 7. 1.
 • 2021
Netherlands
 • 83
 • RB
 • 2
게임플레이 - 공격
 • 70 크로스
 • 50 결정력
 • 75 헤딩 정확도
 • 74 짧은 패스
 • 38 발리 슛
기술
 • 65 드리블
 • 40 커브
 • 34 프리킥 정확도
 • 73 긴 패스
 • 72 볼컨트롤
기동력
 • 64 가속
 • 68 질주 속도
 • 66 민첩성
 • 77 반응력
 • 68 균형 감각
 • 60 슈팅력
 • 78 점프
 • 75 체력
 • 74
 • 41 중거리슛
정신력
 • 83 공격성
 • 79 차단력
 • 55 위치 선정
 • 55 시야
 • 42 페널티킥
 • 78 침착
수비
 • 78 방어인식
 • 82 스탠딩 태클
 • 78 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 7 GK 몸 날리기
 • 10 GK 핸들링
 • 6 GK 킥력
 • 9 GK 위치 선정
 • 11 GK 반사신경
실제전체등급
 
LS
63+2
ST
63+2
RS
63+2
 
LW
64+0
LF
63+0
CF
63+0
RF
63+0
RW
64+0
 
LAM
64+2
CAM
64+2
RAM
64+2
 
LM
67+2
LCM
69+2
CM
69+2
RCM
69+2
RM
67+2
LWB
75+2
LDM
76+2
CDM
76+2
RDM
76+2
RWB
75+2
LB
75+2
LCB
78+2
CB
78+2
RCB
78+2
RB
75+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CB
 • 79
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.