Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Marco Asensio Willemsen (ID: 220834) FIFA 20 2020. 8. 12.

LW RW 23y.o. (1996. 1. 21.) 6'0" 168lbs
82
전체 순위
86
잠재력
€29M
€160K
프로필
 • 왼쪽
 • 3
 • 4
 • 3
 • 상/ 중간
 • 보통(170-185)
 • €61.6M
특산품
Real Madrid
 • 86
 • SUB
 • 20
 • 2015. 7. 1.
 • 2023
Spain
 • 85
 • RW
 • 20
게임플레이 - 공격
 • 81 크로스
 • 77 결정력
 • 57 헤딩 정확도
 • 81 짧은 패스
 • 79 발리 슛
기술
 • 84 드리블
 • 83 커브
 • 76 프리킥 정확도
 • 80 긴 패스
 • 86 볼컨트롤
기동력
 • 79 가속
 • 79 질주 속도
 • 79 민첩성
 • 78 반응력
 • 76 균형 감각
 • 86 슈팅력
 • 58 점프
 • 77 체력
 • 61
 • 83 중거리슛
정신력
 • 45 공격성
 • 45 차단력
 • 80 위치 선정
 • 81 시야
 • 62 페널티킥
 • 82 침착
수비
 • 40 방어인식
 • 42 스탠딩 태클
 • 39 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 13 GK 몸 날리기
 • 9 GK 핸들링
 • 6 GK 킥력
 • 12 GK 위치 선정
 • 10 GK 반사신경
특성
 • 장거리 샷
실제전체등급
 
LS
78+4
ST
78+4
RS
78+4
 
LW
81+1
LF
81+1
CF
81+1
RF
81+1
RW
81+1
 
LAM
81+4
CAM
81+4
RAM
81+4
 
LM
81+4
LCM
77+4
CM
77+4
RCM
77+4
RM
81+4
LWB
66+4
LDM
63+4
CDM
63+4
RDM
63+4
RWB
66+4
LB
62+4
LCB
52+4
CB
52+4
RCB
52+4
RB
62+4
 
 
GK
18+4
 
 
 • CAM
 • 85
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.