Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Exequiel Alejandro Palacios (ID: 231521) FIFA 20 2020. 7. 30.

CM RM CAM 20y.o. (1998. 10. 5.) 5'10" 154lbs
78
전체 순위
88
잠재력
€16.5M
€43K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 4
 • 1
 • 상/ 상
 • 야윈(170-185)
 • No
 • €31.4M
특산품
Bayer 04 Leverkusen
 • 80
 • SUB
 • 25
 • 2020. 1. 1.
 • 2025
Argentina
 • 82
 • SUB
 • 16
게임플레이 - 공격
 • 69 크로스
 • 71 결정력
 • 63 헤딩 정확도
 • 79 짧은 패스
 • 65 발리 슛
기술
 • 77 드리블
 • 68 커브
 • 47 프리킥 정확도
 • 75 긴 패스
 • 79 볼컨트롤
기동력
 • 75 가속
 • 77 질주 속도
 • 79 민첩성
 • 75 반응력
 • 79 균형 감각
 • 81 슈팅력
 • 73 점프
 • 87 체력
 • 68
 • 78 중거리슛
정신력
 • 75 공격성
 • 68 차단력
 • 73 위치 선정
 • 77 시야
 • 63 페널티킥
 • 82 침착
수비
 • 66 방어인식
 • 71 스탠딩 태클
 • 69 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 10 GK 몸 날리기
 • 5 GK 핸들링
 • 8 GK 킥력
 • 9 GK 위치 선정
 • 6 GK 반사신경
특성
 • 롱 패스
 • 장거리 샷
 • 플레이메이커
실제전체등급
 
LS
74+2
ST
74+2
RS
74+2
 
LW
76+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
76+0
 
LAM
77+2
CAM
77+2
RAM
77+2
 
LM
76+2
LCM
77+2
CM
77+2
RCM
77+2
RM
76+2
LWB
74+2
LDM
74+2
CDM
74+2
RDM
74+2
RWB
74+2
LB
73+2
LCB
70+2
CB
70+2
RCB
70+2
RB
73+2
 
 
GK
15+2
 
 
 • CM
 • 79
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.