Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Javi Jiménez (ID: 237032) FIFA 20 2019. 8. 2.

Javier Jiménez García CB 나이 22 (1997. 3. 11.) 6'0" 163lbs
64-1 전체 순위 
71-1 잠재력 
Value  €550K
Wage  €5K
 • 오른쪽
 • 1
 • 3
 • 2
 • 중간/ 중간
 • Normal
 • No
 • €1.3M
 
 • Valencia CF
 • 80
 • RES
 • 29
 • 2016. 7. 1.
 • 2021
Rankings
게임플레이 - 공격
 • 41 크로스
 • 25 결정력
 • 62 헤딩 정확도
 • 63 짧은 패스
 • 32 발리 슛
기술
 • 32 드리블
 • 32 커브
 • 29 프리킥 정확도
 • 53 긴 패스
 • 52 볼컨트롤
기동력
 • 46-7 가속
 • 41-10 질주 속도
 • 60 민첩성
 • 64 반응력
 • 63 균형 감각
 • 41 슈팅력
 • 66 점프
 • 48-6 체력
 • 47-1
 • 28 중거리슛
정신력
 • 69 공격성
 • 66 차단력
 • 30 위치 선정
 • 45 시야
 • 46 페널티킥
 • 49 Composure
수비
 • 67 대인방어
 • 69 스탠딩 태클
 • 66 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 6 GK 몸 날리기
 • 7 GK 핸들링
 • 8 GK 킥력
 • 14 GK 위치 선정
 • 9 GK 반사신경
Curve
Comments