Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Cristhian Fabián Paredes Maciel (ID: 237203) FIFA 20 2020. 2. 13.

CDM CM 21y.o. (1998. 5. 18.) 6'0" 154lbs
68
전체 순위
77
잠재력
€1.3M
€2K
프로필
 • 오른쪽
 • 3
 • 2
 • 1
 • 상/ 상
 • 야윈(170-185)
 • No
특산품
Portland Timbers
 • 71
 • RDM
 • 6
 • Club América
 • 2020. 6. 30.
Paraguay
 • 74
 • SUB
 • 14
게임플레이 - 공격
 • 56 크로스
 • 62 결정력
 • 68 헤딩 정확도
 • 73 짧은 패스
 • 48 발리 슛
기술
 • 62 드리블
 • 54 커브
 • 54 프리킥 정확도
 • 68 긴 패스
 • 64 볼컨트롤
기동력
 • 68 가속
 • 70 질주 속도
 • 68 민첩성
 • 69 반응력
 • 64 균형 감각
 • 69 슈팅력
 • 57 점프
 • 72 체력
 • 63
 • 59 중거리슛
정신력
 • 71 공격성
 • 62 차단력
 • 58 위치 선정
 • 68 시야
 • 63 페널티킥
 • 64 침착
수비
 • 64 방어인식
 • 65 스탠딩 태클
 • 65 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 9 GK 몸 날리기
 • 6 GK 핸들링
 • 12 GK 킥력
 • 6 GK 위치 선정
 • 6 GK 반사신경
특성
 • 피네스 샷
 • CDM
 • 67
실제전체등급
ST
64+2
RS
64+2
 
CF
65+0
RF
65+0
RW
64+0
CAM
66+2
RAM
66+2
 
CM
67+2
RCM
67+2
RM
65+2
CDM
67+2
RDM
67+2
RWB
66+2
CB
65+2
RCB
65+2
RB
66+2
GK
14+2
 
 
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.