Merih Demiral

CB 22y.o. (1998年3月5日) 6'4" 187lbs
76
整體能力
85
潛力
€15.5M
Value
€48K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 高
 • 精實
 • €28.7M
 • 238160
專長
祖雲達斯
 • 83
 • 後備
 • 28
 • 2019年6月5日
 • 2024
土耳其
 • 76
 • 後備
 • 3
進攻
 • 31 橫傳
 • 32 終結能力
 • 76 頭槌準確度
 • 64 短傳能力
 • 42 凌空抽射
技能
 • 59 盤球
 • 48 曲線
 • 23 自由球準確率
 • 61 長傳
 • 61 控球
動作
 • 72 加速值
 • 76 衝刺速度
 • 64 敏捷性
 • 70 反應能力
 • 62 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 69 彈跳
 • 68 體力
 • 82 力量
 • 38 遠射
心理質素
 • 81 積極性
 • 78 攔截
 • 26 走位
 • 38 視野
 • 41 十二碼
 • 72 沉著
防守
 • 78 Defensive Awareness
 • 79 攔截
 • 78 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
真實實力
 
LS
55+2
ST
55+2
RS
55+2
 
LW
52+0
LF
53+0
CF
53+0
RF
53+0
RW
52+0
 
LAM
53+2
CAM
53+2
RAM
53+2
 
LM
55+2
LCM
58+2
CM
58+2
RCM
58+2
RM
55+2
LWB
67+2
LDM
70+2
CDM
70+2
RDM
70+2
RWB
67+2
LB
70+2
LCB
76+2
CB
76+2
RCB
76+2
RB
70+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CB
 • 78
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.