Zechariah Joshua Henry Medley

CB LB 19y.o. (2000年7月7日) 6'5" 174lbs
62
整體能力
78
潛力
€975K
Value
€6K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中等/ 高
 • 一般
 • 240334
專長
基寧咸
 • 63
 • LCB
 • 6
 • 阿仙奴
 • 2021年6月30日
進攻
 • 34 橫傳
 • 25 終結能力
 • 62 頭槌準確度
 • 43 短傳能力
 • 35 凌空抽射
技能
 • 42 盤球
 • 34 曲線
 • 29 自由球準確率
 • 37 長傳
 • 50 控球
動作
 • 56 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 53 敏捷性
 • 56 反應能力
 • 51 平衡
力道
 • 41 射門力道
 • 70 彈跳
 • 62 體力
 • 74 力量
 • 27 遠射
心理質素
 • 58 積極性
 • 60 攔截
 • 32 走位
 • 37 視野
 • 43 十二碼
 • 50 沉著
防守
 • 64 Defensive Awareness
 • 65 攔截
 • 63 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
真實實力
 
LS
44+2
ST
44+2
RS
44+2
 
LW
43+0
LF
43+0
CF
43+0
RF
43+0
RW
43+0
 
LAM
42+2
CAM
42+2
RAM
42+2
 
LM
44+2
LCM
45+2
CM
45+2
RCM
45+2
RM
44+2
LWB
55+2
LDM
55+2
CDM
55+2
RDM
55+2
RWB
55+2
LB
57+2
LCB
62+2
CB
62+2
RCB
62+2
RB
57+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CB
 • 64
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.