Cristian Rivero Sabater (ID: 241179) FIFA 19 2019年7月18日

GK 20y.o. (1998年3月21日) 6'2" 165lbs
67
整體能力
77
潛力
€950K
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €2.2M
專長
華倫西亞
 • 80
 • 替補
 • 28
 • 2017年7月1日
 • 2020
進攻
 • 14 橫傳
 • 7 終結能力
 • 10 頭槌準確度
 • 22 短傳能力
 • 9 凌空抽射
技能
 • 8 盤球
 • 11 曲線
 • 14 自由球準確率
 • 23 長傳
 • 17 控球
動作
 • 25 加速值
 • 29 衝刺速度
 • 38 敏捷性
 • 62 反應能力
 • 40 平衡
力道
 • 16 射門力道
 • 65 彈跳
 • 23 體力
 • 55 力量
 • 8 遠射
心理質素
 • 24 積極性
 • 15 攔截
 • 6 走位
 • 34 視野
 • 18 十二碼
 • 47 沉著
防守
 • 14 盯人
 • 10 攔截
 • 11 滑剷
守門能力
 • 71 守門員飛身撲救
 • 60 守門員接球能力
 • 62 守門員踢球能力
 • 62 守門員走位能力
 • 73 守門員反應能力
真實實力
 
LS
19+1
ST
19+1
RS
19+1
 
LW
19+0
LF
20+0
CF
20+0
RF
20+0
RW
19+0
 
LAM
22+1
CAM
22+1
RAM
22+1
 
LM
21+1
LCM
23+1
CM
23+1
RCM
23+1
RM
21+1
LWB
20+1
LDM
23+1
CDM
23+1
RDM
23+1
RWB
20+1
LB
20+1
LCB
22+1
CB
22+1
RCB
22+1
RB
20+1
 
 
GK
66+1
 
 
 • GK
 • 66
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.