José Pascual Alba Seva

CM CDM 18y.o. (2000年4月2日) 5'11" 148lbs
64
整體能力
80
潛力
€925K
Value
€4K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €2.5M
 • 244106
專長
華倫西亞
 • 80
 • 替補
 • 38
 • 2017年7月1日
 • 2020
進攻
 • 49 橫傳
 • 53 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 72 短傳能力
 • 55 凌空抽射
技能
 • 62 盤球
 • 59 曲線
 • 46 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 67 控球
動作
 • 63 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 61 敏捷性
 • 55 反應能力
 • 69 平衡
力道
 • 64 射門力道
 • 60 彈跳
 • 57 體力
 • 48 力量
 • 55 遠射
心理質素
 • 39 積極性
 • 56 攔截
 • 53 走位
 • 64 視野
 • 49 十二碼
 • 58 沉著
防守
 • 58 盯人
 • 55 攔截
 • 47 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
真實實力
 
LS
59+1
ST
59+1
RS
59+1
 
LW
60+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
60+0
 
LAM
63+1
CAM
63+1
RAM
63+1
 
LM
61+1
LCM
63+1
CM
63+1
RCM
63+1
RM
61+1
LWB
58+1
LDM
60+1
CDM
60+1
RDM
60+1
RWB
58+1
LB
57+1
LCB
55+1
CB
55+1
RCB
55+1
RB
57+1
 
 
GK
12+1
 
 
 • CM
 • 63
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.