Jonathan Soriano Casas

ST 22y.o. (1985年9月24日) 6'0" 168lbs
70
整體能力
87
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 3
 • N/A/ N/A
 • 一般
 • 110376
專長
阿爾巴塞特
 • 65
 • 替補
 • 20
 • 2009
進攻
 • 74 橫傳
 • 65 終結能力
 • 66 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
技能
 • 72 盤球
 • 63 自由球準確率
 • 53 長傳
 • 68 控球
動作
 • 79 加速值
 • 83 衝刺速度
 • 70 反應能力
力道
 • 65 射門力道
 • 84 體力
 • 69 力量
 • 71 遠射
心理質素
 • 68 積極性
 • 80 攔截
 • 75 走位
 • 66 十二碼
防守
 • 21 盯人
 • 21 攔截
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 21 守門員接球能力
 • 53 守門員踢球能力
 • 21 守門員走位能力
 • 21 守門員反應能力
特性
 • 一根筋
 • 訓練高效
真實實力
 
LS
70+0
ST
70+0
RS
70+0
 
LW
75+0
LF
70+0
CF
70+0
RF
70+0
RW
75+0
 
LAM
72+0
CAM
72+0
RAM
72+0
 
LM
75+0
LCM
66+0
CM
66+0
RCM
66+0
RM
75+0
LWB
54+0
LDM
62+0
CDM
62+0
RDM
62+0
RWB
54+0
LB
52+0
LCB
46+0
CB
46+0
RCB
46+0
RB
52+0
 
 
GK
25+0
 
 
 • CF
 • 75
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.