Jonathan Soriano Casas

ST 24y.o. (1985年9月24日) 5'11" 168lbs
69 +1
整體能力
80
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • N/A/ N/A
 • 一般
 • 110376
專長
巴塞隆拿B隊
 • 64
 • ST
 • 11
 • 2010年9月2日
 • 2013
進攻
 • 60 橫傳
 • 71+6 終結能力
 • 64 頭槌準確度
 • 64 短傳能力
 • 65 凌空抽射
技能
 • 69 盤球
 • 66 曲線
 • 63 自由球準確率
 • 53 長傳
 • 68 控球
動作
 • 76 加速值
 • 78 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 70 反應能力
 • 72 平衡
力道
 • 65 射門力道
 • 73 彈跳
 • 74 體力
 • 71 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 68 積極性
 • 36 攔截
 • 75 走位
 • 65 視野
 • 61 十二碼
防守
 • 17 盯人
 • 21 攔截
 • 23 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 強力界外球
真實實力
 
LS
69+0
ST
69+0
RS
69+0
 
LW
68+0
LF
69+0
CF
69+0
RF
69+0
RW
68+0
 
LAM
67+0
CAM
67+0
RAM
67+0
 
LM
68+0
LCM
63+0
CM
63+0
RCM
63+0
RM
68+0
LWB
50+0
LDM
52+0
CDM
52+0
RDM
52+0
RWB
50+0
LB
47+0
LCB
46+0
CB
46+0
RCB
46+0
RB
47+0
 
 
GK
12+0
 
 
 • ST
 • 69
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.