Jonathan Soriano Casas

ST 25y.o. (1985年9月24日) 5'11" 157lbs
72 -2
整體能力
75 -2
潛力
€2.6M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 低/ 低
 • 一般
 • 110376
專長
薩爾斯堡
 • 69
 • ST
 • 26
 • 2012年1月1日
 • 2015
進攻
 • 60 橫傳
 • 77-3 終結能力
 • 68-3 頭槌準確度
 • 64-3 短傳能力
 • 65 凌空抽射
技能
 • 69 盤球
 • 66 曲線
 • 63 自由球準確率
 • 53 長傳
 • 72 控球
動作
 • 72 加速值
 • 75-1 衝刺速度
 • 74 敏捷性
 • 68-5 反應能力
 • 64 平衡
力道
 • 76-1 射門力道
 • 78 彈跳
 • 59-11 體力
 • 71 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 57-11 積極性
 • 36 攔截
 • 74-4 走位
 • 61-4 視野
 • 68 十二碼
防守
 • 17 盯人
 • 21 攔截
 • 23 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 精準射門
真實實力
 
LS
72+0
ST
72+0
RS
72+0
 
LW
69+0
LF
71+0
CF
71+0
RF
71+0
RW
69+0
 
LAM
69+0
CAM
69+0
RAM
69+0
 
LM
66+0
LCM
60+0
CM
60+0
RCM
60+0
RM
66+0
LWB
50+0
LDM
51+0
CDM
51+0
RDM
51+0
RWB
50+0
LB
46+0
LCB
44+0
CB
44+0
RCB
44+0
RB
46+0
 
 
GK
11+0
 
 
 • ST
 • 72
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.