Jonathan Soriano Casas

ST 28y.o. (1985年9月24日) 5'10" 154lbs
75
整體能力
75
潛力
€3.8M
Value
€60K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 低
 • 一般
 • 110376
專長
薩爾斯堡
 • 69
 • RS
 • 26
 • 2012年1月19日
 • 2018
進攻
 • 60 橫傳
 • 79 終結能力
 • 67 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 74 凌空抽射
技能
 • 79 盤球
 • 83 曲線
 • 82 自由球準確率
 • 68 長傳
 • 77 控球
動作
 • 70 加速值
 • 59 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 76 反應能力
 • 69 平衡
力道
 • 73 射門力道
 • 78 彈跳
 • 70 體力
 • 69 力量
 • 74 遠射
心理質素
 • 57 積極性
 • 44 攔截
 • 78 走位
 • 74 視野
 • 77 十二碼
防守
 • 25 盯人
 • 21 攔截
 • 23 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
 • 精準射門
 • 高吊球
真實實力
 
LS
75+0
ST
75+0
RS
75+0
 
LW
73+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
73+0
 
LAM
76+-1
CAM
76+-1
RAM
76+-1
 
LM
73+0
LCM
69+0
CM
69+0
RCM
69+0
RM
73+0
LWB
55+0
LDM
59+0
CDM
59+0
RDM
59+0
RWB
55+0
LB
50+0
LCB
47+0
CB
47+0
RCB
47+0
RB
50+0
 
 
GK
12+0
 
 
 • CAM
 • 76
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.