Jonathan Soriano Casas

ST 29y.o. (1985年9月24日) 5'10" 154lbs
75
整體能力
75
潛力
€4M
Value
€50K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 低
 • 一般
 • 110376
專長
薩爾斯堡
 • 70
 • 後備
 • 26
 • 2012年1月19日
 • 2018
進攻
 • 61 橫傳
 • 80 終結能力
 • 69 頭槌準確度
 • 79 短傳能力
 • 75 凌空抽射
技能
 • 80 盤球
 • 84 曲線
 • 83 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 78 控球
動作
 • 70 加速值
 • 53 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 69 平衡
力道
 • 75 射門力道
 • 78 彈跳
 • 70 體力
 • 69 力量
 • 75 遠射
心理質素
 • 58 積極性
 • 45 攔截
 • 80 走位
 • 75 視野
 • 78 十二碼
防守
 • 18 盯人
 • 22 攔截
 • 24 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
 • 精準射門
 • 高吊球
真實實力
 
LS
75+0
ST
75+0
RS
75+0
 
LW
75+0
LF
77+-2
CF
77+-2
RF
77+-2
RW
75+0
 
LAM
77+-2
CAM
77+-2
RAM
77+-2
 
LM
74+0
LCM
72+0
CM
72+0
RCM
72+0
RM
74+0
LWB
55+0
LDM
56+0
CDM
56+0
RDM
56+0
RWB
55+0
LB
51+0
LCB
47+0
CB
47+0
RCB
47+0
RB
51+0
 
 
GK
16+0
 
 
 • CAM
 • 77
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.