Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Daniel Wass (ID: 172522) FIFA 13 2013. 8. 30.

LB RB 23y.o. (1989. 5. 31.) 5'11" 163lbs
73
전체 순위
76
잠재력
€2.2M
€10K
프로필
 • 오른쪽
 • 3
 • 2
 • 2
 • 중간/ 중간
 • 야윈(170-185)
 • No
특산품
Évian Thonon Gaillard FC
 • 71
 • LB
 • 18
 • 2011. 1. 1.
 • 2016
Denmark
 • 74
 • SUB
 • 15
게임플레이 - 공격
 • 74 크로스
 • 51 결정력
 • 67 헤딩 정확도
 • 74 짧은 패스
 • 42 발리 슛
기술
 • 68 드리블
 • 59 커브
 • 74 프리킥 정확도
 • 68 긴 패스
 • 73 볼컨트롤
기동력
 • 73 가속
 • 76 질주 속도
 • 78 민첩성
 • 76 반응력
 • 67 균형 감각
 • 75 슈팅력
 • 58 점프
 • 75 체력
 • 66
 • 69 중거리슛
정신력
 • 77 공격성
 • 72 차단력
 • 70 위치 선정
 • 70 시야
 • 50 페널티킥
수비
 • 64 대인방어
 • 72 스탠딩 태클
 • 75 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 10 GK 몸 날리기
 • 8 GK 핸들링
 • 9 GK 킥력
 • 12 GK 위치 선정
 • 12 GK 반사신경
실제전체등급
 
LS
66+0
ST
66+0
RS
66+0
 
LW
72+0
LF
69+0
CF
69+0
RF
69+0
RW
72+0
 
LAM
71+0
CAM
71+0
RAM
71+0
 
LM
72+0
LCM
71+0
CM
71+0
RCM
71+0
RM
72+0
LWB
73+0
LDM
71+0
CDM
71+0
RDM
71+0
RWB
73+0
LB
73+0
LCB
70+0
CB
70+0
RCB
70+0
RB
73+0
 
 
GK
14+0
 
 
 • LB
 • 73
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.