Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Łukasz Piszczek (ID: 173771) FIFA 15 2015. 5. 8.

RB 29y.o. (1985. 6. 3.) 6'0" 172lbs
82
전체 순위
82
잠재력
€12.5M
€120K
게임플레이 - 공격
 • 84 크로스
 • 64 결정력
 • 73 헤딩 정확도
 • 76 짧은 패스
 • 66 발리 슛
기술
 • 74 드리블
 • 75 커브
 • 45 프리킥 정확도
 • 69 긴 패스
 • 76 볼컨트롤
기동력
 • 77 가속
 • 84 질주 속도
 • 68 민첩성
 • 83 반응력
 • 67 균형 감각
 • 77 슈팅력
 • 76 점프
 • 87 체력
 • 80
 • 65 중거리슛
정신력
 • 83 공격성
 • 84 차단력
 • 73 위치 선정
 • 66 시야
 • 62 페널티킥
수비
 • 78 대인방어
 • 84 스탠딩 태클
 • 83 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 14 GK 몸 날리기
 • 11 GK 핸들링
 • 14 GK 킥력
 • 6 GK 위치 선정
 • 12 GK 반사신경
특성
 • 길게 던지기
 • 장거리 샷
Borussia Dortmund
 • 81
 • SUB
 • 26
 • 2010. 7. 1.
 • 2017
Poland
 • 76
 • SUB
 • 20
프로필
 • 오른쪽
 • 3
 • 3
 • 2
 • 상/ 상
 • 보통(170-185)
 • #엔진
비슷한플레이어
코멘트
Best
 • RB
 • 82
실제전체등급
ST
73+0
RS
73+0
 
CF
73+0
RF
73+0
RW
76+0
CAM
73+0
RAM
73+0
 
CM
75+0
RCM
75+0
RM
77+0
CDM
78+0
RDM
78+0
RWB
81+0
CB
80+0
RCB
80+0
RB
82+0
GK
15+0
 
 

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.