Mariano Gonzalo Andújar (ID: 173857) FIFA 13 2012年8月31日

GK 28y.o. (1983年7月30日) 6'4" 194lbs
76
整體能力
76 -3
潛力
€1.6M
Value
€20K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
卡坦尼亞
 • 74
 • GK
 • 21
 • 2009年7月1日
 • 2013
阿根廷
 • 82
 • 後備
 • 21
進攻
 • 14 橫傳
 • 8 終結能力
 • 10 頭槌準確度
 • 23 短傳能力
 • 18 凌空抽射
技能
 • 16 盤球
 • 13 曲線
 • 16 自由球準確率
 • 32 長傳
 • 20 控球
動作
 • 51 加速值
 • 40 衝刺速度
 • 49 敏捷性
 • 70 反應能力
 • 40 平衡
力道
 • 36 射門力道
 • 73 彈跳
 • 40-10 體力
 • 69-3 力量
 • 16 遠射
心理質素
 • 54 積極性
 • 21 攔截
 • 11 走位
 • 33-7 視野
 • 23 十二碼
防守
 • 11 盯人
 • 18 攔截
 • 19 滑剷
守門能力
 • 74 守門員飛身撲救
 • 75 守門員接球能力
 • 60 守門員踢球能力
 • 79 守門員走位能力
 • 75 守門員反應能力
真實實力
 
LS
25+1
ST
25+1
RS
25+1
 
LW
25+1
LF
26+1
CF
26+1
RF
26+1
RW
25+1
 
LAM
27+1
CAM
27+1
RAM
27+1
 
LM
28+1
LCM
27+1
CM
27+1
RCM
27+1
RM
28+1
LWB
26+1
LDM
32+1
CDM
32+1
RDM
32+1
RWB
26+1
LB
26+1
LCB
30+1
CB
30+1
RCB
30+1
RB
26+1
 
 
GK
75+1
 
 
 • GK
 • 75
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.