Carlos Alberto Sánchez Moreno

CDM CM 26y.o. (1986年2月6日) 182cm 82kg
74
整體能力
78
潛力
€2.6M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • 182882
專長
華倫西恩斯
 • 71
 • CDM
 • 6
 • 2012年7月1日
 • 2014
哥倫比亞
 • 78
 • 後備
 • 6
進攻
 • 59 橫傳
 • 46 終結能力
 • 69 頭槌準確度
 • 75 短傳能力
 • 42 凌空抽射
技能
 • 69 盤球
 • 61 曲線
 • 59 自由球準確率
 • 77 長傳
 • 74 控球
動作
 • 75 加速值
 • 70 衝刺速度
 • 72 敏捷性
 • 74 反應能力
 • 73 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 75 彈跳
 • 91 體力
 • 77 力量
 • 72 遠射
心理質素
 • 79 積極性
 • 72 攔截
 • 56 走位
 • 74 視野
 • 72 十二碼
防守
 • 58 盯人
 • 71 攔截
 • 73 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 5 守門員接球能力
 • 6 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 長傳球員
真實實力
 
LS
63+0
ST
63+0
RS
63+0
 
LW
68+0
LF
67+0
CF
67+0
RF
67+0
RW
68+0
 
LAM
70+0
CAM
70+0
RAM
70+0
 
LM
71+0
LCM
73+0
CM
73+0
RCM
73+0
RM
71+0
LWB
71+0
LDM
74+0
CDM
74+0
RDM
74+0
RWB
71+0
LB
72+0
LCB
71+0
CB
71+0
RCB
71+0
RB
72+0
 
 
GK
12+0
 
 
 • CDM
 • 74
相似球員
評論

舉報

Please choose a reason
Description (optional)

Block

avatar
Choose file...  

登入

Sign in with Google
        

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.