Pape N'diaye Souaré (ID: 193475) FIFA 12 2012年2月22日

LB LWB 21y.o. (1990年6月6日) 5'10" 150lbs
60
整體能力
67
潛力
€350K
Value
€3K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
專長
里爾
 • 78
 • 後備
 • 6
 • 2009年1月1日
 • 2015
進攻
 • 62 橫傳
 • 23 終結能力
 • 52 頭槌準確度
 • 66 短傳能力
 • 38 凌空抽射
技能
 • 37 盤球
 • 31 曲線
 • 40 自由球準確率
 • 60 長傳
 • 55 控球
動作
 • 53 加速值
 • 64 衝刺速度
 • 55 敏捷性
 • 49 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 52 射門力道
 • 57 彈跳
 • 57 體力
 • 66 力量
 • 38 遠射
心理質素
 • 60 積極性
 • 62 攔截
 • 28 走位
 • 38 視野
 • 48 十二碼
防守
 • 57 盯人
 • 63 攔截
 • 69 滑剷
守門能力
 • 7 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
真實實力
 
LS
42+0
ST
42+0
RS
42+0
 
LW
49+0
LF
43+0
CF
43+0
RF
43+0
RW
49+0
 
LAM
45+0
CAM
45+0
RAM
45+0
 
LM
52+0
LCM
51+0
CM
51+0
RCM
51+0
RM
52+0
LWB
59+0
LDM
58+0
CDM
58+0
RDM
58+0
RWB
59+0
LB
60+0
LCB
61+0
CB
61+0
RCB
61+0
RB
60+0
 
 
GK
12+0
 
 
 • CB
 • 61
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.