Andros Townsend (ID: 194932) FIFA 21 2020年10月27日

RM ST 28y.o. (1991年7月16日) 5'10" 161lbs
77
整體能力
77
潛力
€10.5M
Value
€54K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 高/ 高
 • 一般
 • €20M
專長
水晶宮
 • 77
 • RM
 • 10
 • 2016年7月1日
 • 2021
進攻
 • 78+1 橫傳
 • 70 終結能力
 • 48 頭槌準確度
 • 75 短傳能力
 • 72 凌空抽射
技能
 • 81+1 盤球
 • 80 曲線
 • 78 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 80 控球
動作
 • 78 加速值
 • 78 衝刺速度
 • 78 敏捷性
 • 76+1 反應能力
 • 77 平衡
力道
 • 83 射門力道
 • 44 彈跳
 • 75 體力
 • 61 力量
 • 78-1 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 37 攔截
 • 73 走位
 • 76+1 視野
 • 76 十二碼
 • 71+1 沉著
防守
 • 41 Defensive Awareness
 • 35 攔截
 • 34 滑剷
守門能力
 • 13 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 長射球員
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
73+2
ST
73+2
RS
73+2
 
LW
77+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
77+0
 
LAM
76+1
CAM
76+1
RAM
76+1
 
LM
76+1
LCM
71+2
CM
71+2
RCM
71+2
RM
76+1
LWB
62+2
LDM
59+2
CDM
59+2
RDM
59+2
RWB
62+2
LB
58+2
LCB
50+2
CB
50+2
RCB
50+2
RB
58+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • RM
 • 77
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.