Lucas Pérez Martínez (ID: 199354) FIFA 16 2016. 9. 22.

ST CAM 26y.o. (1988. 9. 10.) 5'11" 172lbs
79
전체 순위
79
잠재력
€11M
€80K
프로필
 • 왼쪽
 • 3
 • 4
 • 1
 • 상/ 중간
 • 보통(170-185)
 • No
특산품
Deportivo de La Coruña
 • 75
 • ST
 • 7
 • 2015. 8. 12.
 • 2019
게임플레이 - 공격
 • 71 크로스
 • 82 결정력
 • 68 헤딩 정확도
 • 77 짧은 패스
 • 77 발리 슛
기술
 • 81 드리블
 • 81 커브
 • 78 프리킥 정확도
 • 70 긴 패스
 • 82 볼컨트롤
기동력
 • 76 가속
 • 78 질주 속도
 • 74 민첩성
 • 81 반응력
 • 76 균형 감각
 • 80 슈팅력
 • 63 점프
 • 75 체력
 • 71
 • 79 중거리슛
정신력
 • 69 공격성
 • 38 차단력
 • 81 위치 선정
 • 76 시야
 • 77 페널티킥
수비
 • 24 대인방어
 • 24 스탠딩 태클
 • 26 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 14 GK 몸 날리기
 • 8 GK 핸들링
 • 8 GK 킥력
 • 10 GK 위치 선정
 • 10 GK 반사신경
특성
 • 테크니션
실제전체등급
 
LS
79+0
ST
79+0
RS
79+0
 
LW
79+0
LF
80+-1
CF
80+-1
RF
80+-1
RW
79+0
 
LAM
79+0
CAM
79+0
RAM
79+0
 
LM
78+0
LCM
73+0
CM
73+0
RCM
73+0
RM
78+0
LWB
59+0
LDM
57+0
CDM
57+0
RDM
57+0
RWB
59+0
LB
55+0
LCB
48+0
CB
48+0
RCB
48+0
RB
55+0
 
 
GK
18+0
 
 
 • CF
 • 80
비슷한플레이어

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.