Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Cédric Ricardo Alves Soares (ID: 201118) FIFA 20 2020. 2. 13.

RB 27y.o. (1991. 8. 31.) 5'8" 148lbs
75
전체 순위
75
잠재력
€6M
€57K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 3
 • 2
 • 상/ 중간
 • 보통(170-185)
특산품
Arsenal
 • 80
 • SUB
 • 17
 • Southampton
 • 2020. 6. 30.
게임플레이 - 공격
 • 70 크로스
 • 57 결정력
 • 65 헤딩 정확도
 • 75 짧은 패스
 • 68 발리 슛
기술
 • 75 드리블
 • 66 커브
 • 64 프리킥 정확도
 • 69 긴 패스
 • 76 볼컨트롤
기동력
 • 77 가속
 • 76 질주 속도
 • 73 민첩성
 • 74 반응력
 • 83 균형 감각
 • 76 슈팅력
 • 72 점프
 • 84 체력
 • 59
 • 70 중거리슛
정신력
 • 75 공격성
 • 74 차단력
 • 71 위치 선정
 • 65 시야
 • 60 페널티킥
 • 69 침착
수비
 • 68 방어인식
 • 76 스탠딩 태클
 • 74 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 11 GK 몸 날리기
 • 14 GK 핸들링
 • 12 GK 킥력
 • 12 GK 위치 선정
 • 11 GK 반사신경
실제전체등급
 
LS
69+2
ST
69+2
RS
69+2
 
LW
72+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
72+0
 
LAM
72+2
CAM
72+2
RAM
72+2
 
LM
73+2
LCM
73+2
CM
73+2
RCM
73+2
RM
73+2
LWB
75+0
LDM
73+2
CDM
73+2
RDM
73+2
RWB
75+0
LB
74+1
LCB
71+2
CB
71+2
RCB
71+2
RB
74+1
 
 
GK
19+2
 
 
 • RB
 • 75
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.