Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge

LM LB 23y.o. (1994年7月25日) 5'10" 190lbs
77
整體能力
81
潛力
€11.5M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 4
 • 4
 • 2
 • 高/ 中等
 • 壯碩
 • €20.4M
 • 207537
拉素
 • 80
 • 後備
 • 5
 • 2016年7月22日
 • 2019
進攻
 • 79 橫傳
 • 54 終結能力
 • 62 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 57 凌空抽射
技能
 • 80 盤球
 • 53 曲線
 • 46 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 80 控球
動作
 • 89 加速值
 • 93 衝刺速度
 • 78 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 79 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 74 彈跳
 • 76 體力
 • 84 力量
 • 66 遠射
心理質素
 • 74 積極性
 • 77 攔截
 • 61 走位
 • 68 視野
 • 53 十二碼
 • 76 沉著
防守
 • 66 盯人
 • 74 攔截
 • 72 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
71+1
ST
71+1
RS
71+1
 
LW
75+0
LF
73+0
CF
73+0
RF
73+0
RW
75+0
 
LAM
73+1
CAM
73+1
RAM
73+1
 
LM
76+1
LCM
73+1
CM
73+1
RCM
73+1
RM
76+1
LWB
77+1
LDM
74+1
CDM
74+1
RDM
74+1
RWB
77+1
LB
76+1
LCB
74+1
CB
74+1
RCB
74+1
RB
76+1
 
 
GK
17+1
 
 
 • LWB
 • 77
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.