Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira (ID: 208450) FIFA 20 2020. 2. 13.

CAM RM 23y.o. (1996. 1. 1.) 5'10" 157lbs
76
전체 순위
81
잠재력
€10.5M
€75K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 4
 • 1
 • 중간/ 상
 • 야윈(170-185)
 • €20.7M
특산품
Manchester United
 • 81
 • SUB
 • 15
 • 2013. 1. 1.
 • 2023
게임플레이 - 공격
 • 78 크로스
 • 70 결정력
 • 56 헤딩 정확도
 • 76 짧은 패스
 • 72 발리 슛
기술
 • 77 드리블
 • 82 커브
 • 79 프리킥 정확도
 • 76 긴 패스
 • 78 볼컨트롤
기동력
 • 75 가속
 • 72 질주 속도
 • 79 민첩성
 • 74 반응력
 • 80 균형 감각
 • 80 슈팅력
 • 62 점프
 • 78 체력
 • 60
 • 76 중거리슛
정신력
 • 78 공격성
 • 70 차단력
 • 69 위치 선정
 • 76 시야
 • 70 페널티킥
 • 70 침착
수비
 • 67 방어인식
 • 67 스탠딩 태클
 • 64 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 15 GK 몸 날리기
 • 14 GK 핸들링
 • 7 GK 킥력
 • 10 GK 위치 선정
 • 7 GK 반사신경
특성
 • 견고한 선수
 • 화려함
 • 장거리 샷
 • CAM
 • 75
실제전체등급
ST
71+2
RS
71+2
 
CF
74+0
RF
74+0
RW
75+0
CAM
75+2
RAM
75+2
 
CM
75+2
RCM
75+2
RM
75+2
CDM
72+2
RDM
72+2
RWB
73+2
CB
67+2
RCB
67+2
RB
71+2
GK
18+2
 
 
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.