Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

De Tomás (ID: 210315) FIFA 20 2019. 9. 19.

Raúl de Tomás Gómez ST 나이 24 (1994. 10. 17.) 5'11" 159lbs
79 전체 순위 
85 잠재력 
Value  €17.5M
Wage  €16K
 • 오른쪽
 • 1
 • 3
 • 3
 • 중간/ 중간
 • Normal
 • No
 • €38.5M
 
 • SL Benfica
 • 79
 • LS
 • 9
 • 2019. 7. 3.
 • 2024
Rankings
게임플레이 - 공격
 • 50 크로스
 • 81 결정력
 • 75 헤딩 정확도
 • 72 짧은 패스
 • 78 발리 슛
기술
 • 72 드리블
 • 53 커브
 • 73 프리킥 정확도
 • 52 긴 패스
 • 75 볼컨트롤
기동력
 • 70 가속
 • 73 질주 속도
 • 72 민첩성
 • 78 반응력
 • 75 균형 감각
 • 84 슈팅력
 • 79 점프
 • 66 체력
 • 79
 • 82 중거리슛
정신력
 • 54 공격성
 • 22 차단력
 • 79 위치 선정
 • 54 시야
 • 75 페널티킥
 • 75 Composure
수비
 • 53 대인방어
 • 16 스탠딩 태클
 • 20 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 6 GK 몸 날리기
 • 11 GK 핸들링
 • 13 GK 킥력
 • 7 GK 위치 선정
 • 14 GK 반사신경
특성
 • 길게 던지기
 • 주심과 다툼
 • Speed Dribbler (CPU AI Only)
Curve
Comments