Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Max Meyer (ID: 212150) FIFA 20 2020. 9. 23.

LM CM 23y.o. (1995. 9. 18.) 5'8" 150lbs
76
전체 순위
79
잠재력
€10M
€42K
프로필
 • 오른쪽
 • 4
 • 4
 • 2
 • 중간/ 중간
 • 야윈(170-185)
 • €19.8M
특산품
Crystal Palace
 • 77
 • SUB
 • 7
 • 2018. 8. 3.
 • 2021
게임플레이 - 공격
 • 74 크로스
 • 63 결정력
 • 37 헤딩 정확도
 • 79 짧은 패스
 • 60 발리 슛
기술
 • 78 드리블
 • 74 커브
 • 69 프리킥 정확도
 • 75 긴 패스
 • 79 볼컨트롤
기동력
 • 75 가속
 • 61 질주 속도
 • 88 민첩성
 • 75 반응력
 • 88 균형 감각
 • 60 슈팅력
 • 60 점프
 • 76 체력
 • 51
 • 60 중거리슛
정신력
 • 80 공격성
 • 70 차단력
 • 72 위치 선정
 • 76 시야
 • 60 페널티킥
 • 77 침착
수비
 • 69 방어인식
 • 66 스탠딩 태클
 • 62 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 8 GK 몸 날리기
 • 12 GK 핸들링
 • 13 GK 킥력
 • 11 GK 위치 선정
 • 14 GK 반사신경
특성
 • 피네스 샷
실제전체등급
 
LS
65+2
ST
65+2
RS
65+2
 
LW
74+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
74+0
 
LAM
75+2
CAM
75+2
RAM
75+2
 
LM
75+2
LCM
75+2
CM
75+2
RCM
75+2
RM
75+2
LWB
72+2
LDM
72+2
CDM
72+2
RDM
72+2
RWB
72+2
LB
69+2
LCB
64+2
CB
64+2
RCB
64+2
RB
69+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CAM
 • 77
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.