Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Lorenzo Pellegrini (ID: 228251) FIFA 20 2020. 2. 13.

CAM CM CDM 23y.o. (1996. 6. 19.) 6'1" 170lbs
80
전체 순위
85
잠재력
€20M
€43K
프로필
 • 오른쪽
 • 3
 • 3
 • 2
 • 중간/ 중간
 • 보통(185+)
 • €35.5M
특산품
Roma
 • 79
 • CAM
 • 7
 • 2017. 7. 1.
 • 2022
게임플레이 - 공격
 • 74 크로스
 • 67 결정력
 • 71 헤딩 정확도
 • 86 짧은 패스
 • 69 발리 슛
기술
 • 77 드리블
 • 70 커브
 • 69 프리킥 정확도
 • 81 긴 패스
 • 81 볼컨트롤
기동력
 • 76 가속
 • 75 질주 속도
 • 70 민첩성
 • 76 반응력
 • 70 균형 감각
 • 76 슈팅력
 • 68 점프
 • 76 체력
 • 67
 • 74 중거리슛
정신력
 • 71 공격성
 • 70 차단력
 • 75 위치 선정
 • 83 시야
 • 67 페널티킥
 • 80 침착
수비
 • 70 방어인식
 • 74 스탠딩 태클
 • 72 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 12 GK 몸 날리기
 • 7 GK 핸들링
 • 10 GK 킥력
 • 13 GK 위치 선정
 • 11 GK 반사신경
실제전체등급
 
LS
74+2
ST
74+2
RS
74+2
 
LW
77+0
LF
77+0
CF
77+0
RF
77+0
RW
77+0
 
LAM
79+2
CAM
79+2
RAM
79+2
 
LM
78+2
LCM
79+2
CM
79+2
RCM
79+2
RM
78+2
LWB
75+2
LDM
76+2
CDM
76+2
RDM
76+2
RWB
75+2
LB
75+2
LCB
72+2
CB
72+2
RCB
72+2
RB
75+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CM
 • 79
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.