Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Frenkie de Jong (ID: 228702) FIFA 19 2019. 1. 14.

CM CDM CB 21y.o. (1997. 5. 12.) 5'11" 154lbs
82
전체 순위
89
잠재력
€30.5M
€20K
프로필
 • 오른쪽
 • 3
 • 4
 • 1
 • 중간/ 중간
 • 야윈(170-185)
 • No
 • €49.6M
특산품
Ajax
 • 78
 • LDM
 • 21
 • 2015. 8. 25.
 • 2022
Netherlands
 • 81
 • LDM
 • 7
게임플레이 - 공격
 • 75 크로스
 • 52 결정력
 • 64 헤딩 정확도
 • 87 짧은 패스
 • 64 발리 슛
기술
 • 86 드리블
 • 82 커브
 • 64 프리킥 정확도
 • 82 긴 패스
 • 88 볼컨트롤
기동력
 • 80 가속
 • 78 질주 속도
 • 84 민첩성
 • 83 반응력
 • 78 균형 감각
 • 68 슈팅력
 • 76 점프
 • 74 체력
 • 69
 • 57 중거리슛
정신력
 • 64 공격성
 • 78 차단력
 • 66 위치 선정
 • 85 시야
 • 45 페널티킥
 • 86 침착
수비
 • 69 대인방어
 • 73 스탠딩 태클
 • 70 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 7 GK 몸 날리기
 • 13 GK 핸들링
 • 10 GK 킥력
 • 10 GK 위치 선정
 • 9 GK 반사신경
특성
 • 화려함
 • 플레이메이커
 • 테크니션
 • CM
 • 81
실제전체등급
ST
70+0
RS
70+0
 
CF
77+-1
RF
77+-1
RW
78+-1
CAM
80+0
RAM
80+0
 
CM
81+0
RCM
81+0
RM
80+0
CDM
78+0
RDM
78+0
RWB
78+0
CB
73+0
RCB
73+0
RB
76+0
GK
18+0
 
 
비슷한플레이어
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.