Eric Junior Dina Ebimbe

RM LM 19y.o. (2000年11月21日) 6'0" 170lbs
69
整體能力
81
潛力
€3.3M
Value
€16K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • 248573
專長
迪安
 • 71
 • LM
 • 8
 • 巴黎聖日耳門
 • 2021年6月30日
進攻
 • 60 橫傳
 • 54 終結能力
 • 64 頭槌準確度
 • 70 短傳能力
 • 52 凌空抽射
技能
 • 73 盤球
 • 54 曲線
 • 46 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 72 控球
動作
 • 80 加速值
 • 80 衝刺速度
 • 76 敏捷性
 • 61 反應能力
 • 71 平衡
力道
 • 68 射門力道
 • 73 彈跳
 • 75 體力
 • 72 力量
 • 54 遠射
心理質素
 • 67 積極性
 • 53 攔截
 • 58 走位
 • 62 視野
 • 58 十二碼
 • 55 沉著
防守
 • 56 Defensive Awareness
 • 57 攔截
 • 56 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
真實實力
 
LS
65+2
ST
65+2
RS
65+2
 
LW
67+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
67+0
 
LAM
67+2
CAM
67+2
RAM
67+2
 
LM
68+2
LCM
65+2
CM
65+2
RCM
65+2
RM
68+2
LWB
64+2
LDM
63+2
CDM
63+2
RDM
63+2
RWB
64+2
LB
63+2
LCB
62+2
CB
62+2
RCB
62+2
RB
63+2
 
 
GK
15+2
 
 
 • RM
 • 70
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.