Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Lucas (ID: 199354) FIFA 14 2013. 12. 13.

Lucas Pérez Martínez RM LM ST CAM 나이 24 (1988. 9. 10.) 5'11" 172lbs
73 전체 순위 
75 잠재력 
Value  €2.6M
Wage  €40K
 • 왼쪽
 • 1
 • 3
 • 4
 • 중간/ 중간
 • Normal
 • No
 
 • PAOK
 • 73
 • RM
 • 10
 • 2013. 7. 19.
 • 2016
Rankings
게임플레이 - 공격
 • 69 크로스
 • 70 결정력
 • 55 헤딩 정확도
 • 74 짧은 패스
 • 70 발리 슛
기술
 • 77 드리블
 • 79 커브
 • 82 프리킥 정확도
 • 70 긴 패스
 • 74 볼컨트롤
기동력
 • 75 가속
 • 80 질주 속도
 • 74 민첩성
 • 71 반응력
 • 75 균형 감각
 • 75 슈팅력
 • 63 점프
 • 72 체력
 • 64
 • 69 중거리슛
정신력
 • 70 공격성
 • 37 차단력
 • 68 위치 선정
 • 74 시야
 • 71 페널티킥
수비
 • 23 대인방어
 • 23 스탠딩 태클
 • 25 슬라이딩 태클
골키퍼 능력
 • 13 GK 몸 날리기
 • 7 GK 핸들링
 • 7 GK 킥력
 • 9 GK 위치 선정
 • 9 GK 반사신경
Curve
Comments